…(Al-Shiniyyun). Al-Shin adalah putra Maguwg bin Yafidz bin Nuh Bangsa Afrika dari Ham bin Nuh Bangsa Arab dari Jurhum bin Yaqthan bin Abir bin Syalikh bin Irfahsyad bin Sam bin…